INPRO 22

sončne elektrarne

Novosti

Izplačane podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE

PREBOLD, 24. maj 2011 – Po podatkih Centra za podpore, ki deluje v okviru podjetja Borzen, d.o.o. so elektrarne, ki so vključene v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) v letu 2010 prejele podporo za 995,23 GWh proizvedene električne energije.

Proizvodnja tako pridobljene električne energije se je glede na leto 2009 povečala za 5,27 odstotkov. Skupno izplačana sredstva za (neto) podpore pa so v letu 2010 znašala 48,6 mio evrov, kar je 108,58 odstotno povečanje izplačanega zneska glede na predhodno leto (23,3 mio evrov).

Največji delež (30,66%) izplačanih podpor v letu 2010 so prejele bioplinske elektrarne. Sledijo jim SPTE na fosilna goriva s 26,54%, hidroelektrarne s 23,25% in elektrarne na biomaso 11,93%. Preostalih 7,61% sredstev oziroma 3,7 mio EUR je bilo v letu 2010 izplačanih za električno energijo proizvedeno v sončnih elektrarnah. Delež izplačil namenjen fotovoltaiki, se je glede na leto 2009, ko je znašal 3,86% skoraj podvojil, vendar kljub temu tudi v absolutnem znesku ostaja najmanjši med vsemi navedenimi tipi proizvodnje električne energije, ki so deležne podpore.

V letu 2010 je začelo obratovati in prejemati podporo 177 dodatnih elektrarn, od tega kar 170 sončnih elektrarn. Fotovoltaika, vključena v podporno shemo, je v letu 2010 proizvedla za 10,29 GWh električne energije, kar je štirikrat več kot leto pred tem.

Neenakomerna porazdelitev sončnih elektrarn v Sloveniji

soncna-elektrarna-slovenijaPREBOLD, 6. april 2011 – Po podatkih povzetih iz registra deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov je bilo v Sloveniji konec marca 729 sončnih elektrarn s skupno 37,4 MW inštalirane moči.

Zaradi več mesečnega zamika med priklopom sončne elektrarne in njenim vpisom v register je dejansko število in moč sončnih elektrarn nekoliko višje. Največ priklopov sončnih elektrarn na omrežje je bilo izvedenih v mesecu decembru, vendar je sedaj večina teh že vnesena tudi v registru deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov.

Read more...

Greenpeace in EPIA danes predstavljata poročilo Solar Generation

greenpeacePREBOLD, 2. februarja 2011 - Danes je v Bruslju javna predstavitev poročila o svetovnih tržnih predvidevanjih na področju fotovoltaike, zbranih v publikaciji Solar Generation 6. Gre za skupni projekt Evropskega združenja fotovoltaične industrije (EPIA) in Greenpeace International.

Organizaciji v dokumentu predvidevata podvojitev naložb v fotovoltaiko s sedanjih 35 – 40 milijard evrov letno na 70 milijard v letu 2015. Naložbeni delež v Evropski uniji, ki je še vedno vodilna po inštalirani moči sončnih elektrarn, pa bi se zvišal s sedanjih 25 – 30 milijard evrov letno na preko 35 milijard v letu 2015.

Read more...

100 odstotno povečanje števila zaposlenih na področju fotovoltaike v Sloveniji

zaposleni-fotovoltaikaPREBOLD, 11. januarja 2011 - V minulem letu smo v Sloveniji zabeležili 100 odstotno povečanje števila zaposlenih na področju fotovoltaike. Zaradi vztrajne in močne rasti fotovoltaike se pozitiven vpliv širi tudi na druge dopolnilne dejavnosti.

Združenje slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) skrbno spremlja stanje in razvoj fotovoltaike v Sloveniji. Gre za eno najhitreje rastočih dejavnosti v evropskem in svetovnem merilu, ki je investicijsko intenzivna in visoko tehnološka. Rezultat razvoja panoge v Sloveniji je 100 odstotno povečanje števila zaposlenih. Na področju fotovoltaike in dopolnilnih dejavnosti je bilo v Sloveniji leta 2009 vsega 600, konec lanskega leta pa že 1.200 zaposlenih.

Predpogoj za močno povečanje števila zaposlenih je rast prihodkov pri delodajalcih, ki se ukvarjajo s fotovoltaično dejavnostjo. Ti so se po ocenah ZSFI prav tako podvojili, in sicer s 120 milijonov evrov v letu 2009 na 240 milijonov v minulem letu. Pri izračunu števila zaposlenih in prihodkov je upoštevan le delež, ki je pri večjih delodajalcih dejansko vezan na dejavnost fotovoltaike.

Read more...

Že 600 sončnih elektrarn v Sloveniji

fotovoltaika-600-soncnih-elektrarnPREBOLD, 27. decembra 2010 - V letošnjem letu je fotovoltaika v Sloveniji dobila zagon. Do konca leta se bo njihovo število približalo 600. S sprejetjem Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, v lanskem letu so investitorji v zelene naložbe dobili shemo podpor v obliki zagotovljenih odkupnih cen, ki dobro deluje in omogoča dolgoročne ter varne naložbe.

V registru deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov, ki ga vodi Agencija za energijo, je bilo konec novembra vpisanih skupno 495 sončnih fotonapetostnih elektrarn. Po predvidevanjih Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) jih bo v zadnjem mesecu tega leta v register vnesenih še precej , tako da se bo njihovo število močno približalo 600. Z novim letom se znižajo cene zagotovljenega odkupa, zato investitorji hitijo svoje naložbe zaključiti še v tem letu in si tako zagotoviti ugodnejši petnajstletni zagotovljeni odkup električne energije.

Read more...

You are here Novosti